Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

1.Giriş – Tanımlar
2. Amaç
3. Kapsam
4. Veri Sorumlusunun Kişisel Veri İşleme Amacı
5. Politika Esasları
5.a. Kişisel Veri İşlemenin İlkeleri
5.b. Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerinin Veri İşleme Şartlarına Uygun Olarak Gerçekleştirilmesi
5.c. Kişisel Veri Aktarımının Veri Aktarım Şartlarına Uygun Olarak Gerçekleştirilmesi
5.d. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması
5.e. Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerine İlişkin Yükümlülükler
5.e.1. Veri Sorumluları Siciline Kayıt Ve Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi
5.e.2. Kişisel Veri Sahiplerini Aydınlatma Ve Bilgilendirme,
5.e.3. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması
5.e.4. KVK Kurulu Tarafından Verilen Kararların Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü, İlgili Mevzuata Ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu Düzenlemelerine Uygun Davranma,
5e.5. Kişisel Veri Sahiplerinin Haklarını Kullanması İçin Gerekli Sistemi Kurma, Başvurulara Cevap Verme
5.e.6. Kişisel Verilerin İşleme Amacının Gereklilikleri Doğrultusunda Üçüncü Kişilere Aktarılması,
5.e.7. Muhafazasında Gerekli Tedbirleri Alma, Düzenlemelere Uyma Yükümlülüğü
6. Kişisel Veri İşlemenin Şartları
7. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması
8. Veri Sahibinin Hakları ve Başvuru Süreci
9. Verilerin Saklama Süreleri ve İmha Yöntemi
10. Veri İşleyen Kişi Grubu ve Veri Kategorisi
11. Kişisel Verilerin Aktarılması
12. Bina ve Tesislerde Kamera İzleme Faaliyetleri
13. Yürürlük

1. Giriş
T.C. Anayasası’nın 20’nci maddesine göre, herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda, Veri Sorumlusu sıfatıyla Macro Ayakkabı Otelcilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Macro”) tarafından oluşturulan işbu kişisel verilerin korunması politikası ile; şirket çalışanları, iş başvuru sahipleri, stajyerler, tedarikçiler, tedarikçi çalışanları, alt işverenler, alt işveren çalışanları, müşteriler, üçüncü kişiler ve ziyaretçiler gibi gerçek kişilerin işlenen kişisel verilerinin güvenli bir şekilde korunması süreci yönetilecektir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için Macro tarafından gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınmıştır.

MACRO KVK Politikası’nda kullanılan ve önem teşkil eden tanımlar aşağıda yer almaktadır:

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Anonim Hale Getirme: Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve: 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ.
MACRO KVK Politikası: MACRO Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası.
MACRO Tedarikçileri: Sözleşme temelli olarak MACRO’ya hizmet sunan taraflar.
MACRO Veri Sahibi Başvuru Formu: Veri sahiplerinin, KVK Kanunu’nun 11. maddesinde yer alan haklarına ilişkin başvurularını kullanırken yararlanacakları başvuru formu.
MACRO Topluluğu Çalışan KVK Politikası: MACRO bünyesine dahil şirketlerin çalışanlarının kişisel verilerinin korunmasında ve işlenmesinde benimsenen ilkelerin düzenlendiği “MACRO Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası: 9 Kasım 1982 tarihli ve 17863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; 7 Kasım 1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.
Türk Ceza Kanunu: 12 Ekim 2004 tarihli ve 25611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; 26 Eylül 2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu.
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi.
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişi.
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ.
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ: 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ.
Veri Sorumluları Sicili: KVK Kurulu gözetiminde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı nezdinde tutulan ve kamuya açık olan Veri Sorumluları Sicili.
Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik 30 Aralık 2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe giren Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik.

2. Amaç
Macro’nun bu Politikayı uygulamadaki temel amacı, hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme ve verilerin korunması faaliyeti kapsamında alınan idari ve teknik tedbirler ile başta şirket çalışanları olmak üzere hukuki ve ticari ilişki içerisinde bulunduğu yukarıda sayılan gerçek kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerinin güvenliğini sağlamaktır.

3. Kapsam
Bu Politika; Macro’da, başta çalışanlar olmak üzere, alt işverenler, alt işveren çalışanları, tedarikçiler, tedarikçi çalışanları, iş başvurusu sahipleri, stajyerler, üçüncü kişiler, müşteriler, ziyaretçiler ve Macro ile iş ilişkisi içinde olan ilgili tüm gerçek kişilerin, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

4. Veri Sorumlusunun Kişisel Veri İşleme Amacı
Bu kapsamda Macro’nun kişisel verileri KVKK 5. Maddesinde hukuki sebepler kapsamında aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

• Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Tedarikçi ve Alt işverenlerle olan ilişkilerin yönetimi,
• Personel temin süreçlerinin yürütülmesi,
• İç denetim ve hukuk işlemlerinin yürütülmesi,
• Kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Talep ve şikâyet yönetimi,
• Yetkili kişi ya da kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
• Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

Yukarıda bahsi geçen ve Verbis’e bildirilen diğer amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, 6698 sayılı Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamaması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin Macro tarafından veri sahiplerinden açık rıza alınır.

5. POLİTİKA ESASLARI

5.a.Kişisel Veri İşlemenin İlkeleri
Macro Ayakkabı Otelcilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de bu Politika kapsamında kişisel verilerin işlenmesinde benimsenen ve aşağıda sıralanan temel ilkeler kapsamında çalışmalar yapılmaktadır:

• Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,
• Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,
• Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
• Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,
• Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,

5.b.Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerinin Veri İşleme Şartlarına Uygun Olarak Gerçekleştirilmesi

5.c. Kişisel Veri Aktarımının Veri Aktarım Şartlarına Uygun Olarak Gerçekleştirilmesi

5.d. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

5.e.Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerine İlişkin Yükümlülükler

5.e.1.Veri Sorumluları Siciline Kayıt Ve Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi

5.e.2.Kişisel Veri Sahiplerini Aydınlatma Ve Bilgilendirme,

KVKK Madde 10. Kapsamında,
(1) Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere; a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
c) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
ç) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
d) 11 inci maddede sayılan diğer hakları, konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.

5.e.3.Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

KVKK Madde 12. Kapsamında, Veri sorumlusu;
a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.

5.e.4.KVK Kurulu Tarafından Verilen Kararların Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü, İlgili Mevzuata Ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu Düzenlemelerine Uygun Davranma,

5.e.5.Kişisel Veri Sahiplerinin Haklarını Kullanması İçin Gerekli Sistemi Kurma, Başvurulara Cevap Verme

5.e.6.Kişisel Verilerin İşleme Amacının Gereklilikleri Doğrultusunda Üçüncü Kişilere Aktarılması,

5.e.7.Muhafazasında Gerekli Tedbirleri Alma, Düzenlemelere Uyma Yükümlülüğü

6698 SAYILI KVKK Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi MADDE 7-
(1) Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

(2) Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

(3) Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir

5.e.8.Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme.

6. Kişisel Veri İşlemenin Şartları
Macro, bu Politika kapsamında aşağıda sıralanan şartlarda kişisel veri işlemektedir:

• Kişisel verilerin işlenmesinin kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde,
• Kişisel verilerin işlenmesi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması halinde,
• Macro’nun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde,
• Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması halinde,
• Kişisel verilerin işlenmesinin veri sahibi veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunmasının zorunluluk arz etmesi halinde, • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Macro’nun meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunluluk arz etmesi halinde,
• Kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulması, kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumdaki kişisel veri sahibinin fiili veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması halinde, kişisel veriler işlenmektedir.

7. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması
Macro, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, mevcut teknolojik imkânlar ve uygulamalara göre gerekli olan her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda;

• Macro tarafından görevlendirilen bilişim uzmanları tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için şirket bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında kurulan sistem, Bilgi İşlem Departmanı tarafından denetlenmekte ve alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği şirket üst yönetimine raporlanmaktadır.
• Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgi ve farkındalık düzeyleri artırılmakta ve eğitilmektedir.
• Macro bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerce gerçekleştirilen iş süreçleri analiz edilerek, kişisel veriler tanımlanmış, veri işleyenler tespit edilmiş, görev tanımları yapılmış, her biri ile veri işleyen sözleşmesi imzalanmıştır.
• Macro’nun tüm birimlerinin yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri; 6698 sayılı Kanun’un aradığı kişisel veri işleme şartlarına uygun bir biçimde belirlenmiştir.
• Macro ile çalışanları, stajyerleri, çalışan adayları, alt işverenler ve tedarikçileri ile müşterileri arasındaki hukuki ilişkiyi ortaya koyan dokümanlara yasaya aykırı olarak kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme, kullanmama ve paylaşmama yükümlülüğü getiren kayıtlar konulmakta ve bu konuda çalışanlar ve diğer kişilerin farkındalığı artırılmakta ve denetimleri gerçekleştirilmektedir.
• Macro, teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.
• Kişisel Verilere erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetki matrisleri oluşturularak, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir.
• Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.
• Kişisel verilerin toplandığı uygulamalardaki güvenlik açıklarını saptamak için düzenli olarak güvenlik taramalarından geçirilmektedir.
• Çalışanlar, tarafından işin gereği olarak öğrenilen kişisel verilerin 6698 sayılı Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklanamayacağı ve işleme amacı dışında kullanılamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.
• Macro, iş ilişkisinde olduğu alt işveren ve tedarikçileri ile akdedilen sözleşmelere (gizlilik sözleşmesi); gerekli güvenlik tedbirlerinin alınacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasının sağlanacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.
• Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde yedekleme programları kullanılmaktadır.
• Kişisel verilerin bulunduğu veri depolama alanlarına erişimler loglanarak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri ilgililere anlık olarak iletilmektedir.

8. Veri Sahibinin Hakları ve Başvuru Süreci
Macro’nun işbu Politikasında belirtilen amaçlar ile kişisel verilerin işlenme yöntemleri kapsamında şirketle paylaşılan kişisel veriler hakkında 6698 sayılı Kanun’un 11 inci maddesine göre sahip olunan haklar aşağıda sayılmaktadır:

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığını üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış̧ işlenmiş̧ olması hâlinde düzeltilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan hakları kullanmak için, https://www.scooter.com.tr/ ve http://www.clarionmahmutbey.com/ web sitemizde yer alan “Başvuru Formunu” ve bu formda belirtilen yöntemleri kullanarak şirketimizle irtibata geçilebilir.

Kişisel veri sahibinin, yukarıda yer alan başvuruya uygun olarak iletilen talepleri Macro tarafından talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

9. Verilerin Saklama Süreleri ve İmha Yöntemi
Macro, ilgili kanunlarda, mevzuatta ve “Kişisel Verileri Saklama Ve İmha Politikası’nda öngörülen süreler kadar kişisel verileri saklamaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süreyle saklanacağına ilişkin mevzuatta bir süre öngörülmemişse, Macro tarafından yürütülen faaliyet ve uygulamalar ile şirketin ticari yaşamının gerektirdiği teamüllere göre veriler saklanmakta ve bilahare silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bununla birlikte kişisel verilerin işleme amacı sona ermiş olmasına rağmen; verilerin olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi, kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Bunun gibi durumlarda dahi saklanan kişisel verilere başka amaçlarla erişilememekte, sadece ilgili hukuki uyuşmazlıklarda kullanılmak amacıyla verilere erişim sağlanmaktadır. Her halükârda bahse konu süre sonunda kişisel veriler, Kişisel Verileri Saklama Ve İmha Politikası’nda belirtilen teknik yöntemlerden şirketin iş süreçleri ve faaliyetlerine en uygun olan bir veya birkaçı, kullanılarak yerine getirilmektedir.

10. Verisi İşlenen Kişi Grubu ve Veri Kategorileri
Macro tarafından işbu Politika kapsamında aşağıda sıralanan kişilerin verileri işlenmektedir.

Veri Sahipleri: şirket çalışanları, iş başvuru sahipleri, stajyerler, ürün alıcıları, hizmet alıcıları, veli, vasi ,temsilci, tedarikçiler, tedarikçi çalışanları, alt işverenler, alt işveren çalışanları, müşteriler, üçüncü kişiler ve ziyaretçiler gibi gerçek kişilerdir.

Veri Kategorileri: Macro, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan ve iş ilişkileri üzerinden kişisel verileri elde edilen kişilerin; kimlik, iletişim, lokasyon, aile ve yakınlık, adli sicil, görsel, eğitim, finans, özlük, sağlık ve biyometrik verilerini işlemektedir.

4857 sayılı Kanun kapsamında asıl işin bir bölümünde ya da yardımcı işlerinde iş alan alt işverenlerin istihdam ettiği gerçek kişiler ile hizmet tedariki maksadıyla tedarikçi sözleşmesi imzalanan tedarikçilerin istihdam ettiği çalışanlarının; kimlik, iletişim, adli sicil, görsel, finans, özlük ve sağlık bilgilerini, alt işveren ve tedarikçilerin; kimlik, iletişim, görsel, imza ve finans bilgilerini, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında staj yapan gerçek kişilerin; kimlik, iletişim, adli sicil, görsel, finans, özlük ve sağlık bilgilerini, herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini şirketimizin incelemesine açmış olan çalışan adaylarının; kimlik, iletişim, eğitim, lokasyon bilgilerini, iş bu Politika kapsamına girmeyen aile bireyleri, yakınlar ve eski çalışanlar gibi üçüncü kişilerin; kimlik bilgilerini, şirketin sahip olduğu fiziki yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan ziyaretçi konumundaki gerçek kişilerin; kimlik ve görsel bilgilerini, ticari ilişki içerisinde olduğu müşterilerinin kimlik, iletişim ve finans bilgilerini işlemektedir.

11. Kişisel Verilerin Aktarılması
Macro, 6698 sayılı Kanun’un 8 ve 9 uncu maddelerine uygun olarak işbu Politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir:

• Macro’nun üst düzey yetkililerine, hissedarlarına, iş ortaklarına,
• Macro’nun yetkililerine,
• Hukuken yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarına,
• Şirketimizin bağımsız denetçilerine, YMM, şirket avukatlarına, çalıştığımız bankalara, BES, OKS Sigorta şirketlerine.

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili yasal düzenlemeler öncelikle uygulanmaktadır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda Macro yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.

İşbu Politikada yeni yasal düzenlemeler ve şirket politikası doğrultusunda değişiklik veya güncellemeler yapabilir. Tüm bu değişiklik ve güncellemeleri yansıtan yeni politika metni ilgili kişilere web sitesi üzerinden duyurulur.

https://www.scooter.com.tr/ ve http://www.clarionmahmutbey.com/ web sitemizde çevrimiçi ziyaretçilerin site kullanım alışkanlıklarını takip etmeyi hedefleyen cookie (çerez) kullanılmaktadır.

12. Bina ve Tesislerde Kamera İzleme Faaliyetleri
Macro kamera izleme faaliyetleri, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuat, 6698 sayılı Kanun ve “Macro Ayakkabı Otelcilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kamera İzleme Politikası’nda sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak sürdürülmektedir. Kamera izleme faaliyeti, şirketin güvenliği ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Macro tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyetler konusunda veri sahipleri 6698 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesine uygun olarak aydınlatılmaktadır. Kamera kayıtları yetkili kişi, kurum ya da kuruluşlar dışından kimseyle paylaşılmamaktadır.

13. Yürürlük
Macro Ayakkabı Otelcilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., tarafından uygulanacak olan iş bu Politika 24.12.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Awesome Image
ISO

Kalite Belgelerimiz

İndir (1.1 MB)
Awesome Image
Kurumsal

Faaliyet Raporlarımız

İndir (2 MB)